کلیدواژه‌ها = بانکرینگ / صنعت بانکرینگ ایران / منطقه خلیج فارس / دریای عمان
بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-68

10.22034/bs.2022.247024

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی؛ طالب زارع