کلیدواژه‌ها = کیفیت رابطه آنلاین / مشارکت مشتری / چرخه عمر رابطه / کسب و کارهای آنلاین
تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 103-124

10.22034/bs.2022.247029

صادق موسی خانی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ سلیمان ایرانزاده