کلیدواژه‌ها = بازاریابی اسلامی / تحلیل محتوا / مدیریت تعاملی / نگاشت شناخت فازی
نگاشت بازاریابی اسلامی در کسب و کارهای ایرانی

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 81-102

10.22034/bs.2022.247038

سید حسن حاتمی نسب