کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری سازمانی / پیچیدگی محیطی / پایداری کسب‌وکار / شرکت‌های کوچک و متوسط
طراحی مدل توسعه ظرفیت تاب آوری شرکت های کوچک و متوسط (با رویکرد ساختاری تفسیری)

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 63-80

10.22034/bs.2022.247025

مهدی ابراهیمی؛ وحید نورنژادونوش