کلیدواژه‌ها = بازارگرایی/ مشتری‌گرایی/ رقیب‌گرایی/ آینده‌گرایی/ یادگیری‌گرایی/ نوآوری‌گرایی
ارائه الگوی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 45-62

10.22034/bs.2022.247031

کاظم محمددوست؛ حمید رضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی