کلیدواژه‌ها = بین المللی شدن / شرکت های کوچک و متوسط / دانش / اکتساب دانش / توسعه صاردات
نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-106

10.22034/bs.2022.247041

بیژن مهدوی مزده؛ امیر ذاکری؛ ُسعید میرزامحمدی