کلیدواژه‌ها = فرش دستباف / کشور هدف / صادرات / تصمیمگیری کمی / ساختار بازار
نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.247040

محمد باشکوه؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق