کلیدواژه‌ها = ارزیابی بهره‌وری / تولیدات میانی / تحلیل پوششی داده‌ها / مدل رابطه‌ای دو مرحله‌ای / مدیریت بانکی