کلیدواژه‌ها = ابزارهای اینترنت اشیا/ حق بر تبادل داده/ آییننامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016/ چالش‌ها و راه‌کارها