کلیدواژه‌ها = جهتگیری استراتژی تجارت / جهت ‌گیری استراتژی فناوری اطلاعات و جهت‌گیری استراتژی بازاریابی / عملکرد شرکت و همترازی استراتژیک سه گانه