کلیدواژه‌ها = توانمندی فناورانه / ارزیابی / داروهای زیستی / ایران
ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.247039

سیدهادی سیادتی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی