کلیدواژه‌ها = انبار عبوری موقت / چیدمان / اپسیلون محدودیت تکاملیافته / عملیات خردهفروشی / برنامهریزی عدد صحیح