کلیدواژه‌ها = تعهد صادرات / بازارگرایی / استراتژیهای صادراتی / مزیت رقابتی / عملکرد صادرات
عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 23-38

10.22034/bs.2021.246800

محمد معصوم؛ شبنم یوسفی