کلیدواژه‌ها = بازاریابی خیرخواهانه / آمیختههای بازاریابی خدمات / فروش نام تجاری / فرایند تحلیل بکهای فازی (FANP)
ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 127-145

10.22034/bs.2021.246533

رسول چراغ سحر؛ علی پیرزاد؛ نجم الدین موسوی