کلیدواژه‌ها = ذخایر راهبردی / محصولات کشاورزی / مواد غذایی اساسی / امنیت غذایی/ مطالعه تطبیقی