کلیدواژه‌ها = شکاف استراتژیک / سند چشمانداز بتن 1404 / شرکت سیمان تهران
تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-72

10.22034/bs.2021.44398

علی اکبر کفاش بازاری؛ داوود غلامرضایی