کلیدواژه‌ها = کسبوکار الکترونیک / عملکرد نوآورانه / کارت امتیازی متوازن / روش دیمتل فازی / روش ANP فازی
استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای رتبه‌بندی واحدهای استراتژیکِ کسب‌وکارهای الکترونیکی

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 85-102

علی نعیمی صدیق؛ زهرا شفیعی؛ مهدیه اخباری