کلیدواژه‌ها = بازاریابی رابطهمند / ارزش طول عمر مشتری / کیفیت رابطه / صنعت بانکداری
تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 71-84

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ سعیده عزیزخواه