کلیدواژه‌ها = آزمون فریدمن / پذیرش بیمه / پسته / مدل لاجیت
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 31-42

مهدیه ساعی؛ حسین مرادی شهر بابک