کلیدواژه‌ها = ابزارهای تجاری / حمایت از صادرات / شرکتهای دانشبنیان / زیست فناوری / نانوفناوری
اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-30

مسعود افشاری مفرد؛ حامد عادلی نیک؛ محمد شیخ علیشاهی