کلیدواژه‌ها = فناوریهای بینایی ماشین / نقشه راه فناوری / مدل آزمایشگاه ملی سندیا / صنایع خودروسازی
طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 45-62

ناصر حبیبی فر؛ حامد سلمان زاده؛ حبیب کراری؛ محمدرضا بختیاری