کلیدواژه‌ها = چابکی زنجیره تأمین / عملکرد مالی / کارایی هزینه / مشتریمداری
ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 63-78

سیروس کشاورز؛ ناصر خانی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ پروانه نوربخش؛ محمدرضا فتحی