کلیدواژه‌ها = ارزیابی / رتبه‌بندی / مدیریت زنجیره تأمین سبز / ANP / TOPSIS / DEMATEL
ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره‌تأمین سبز با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-13

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمدرضا طبیبی؛ فاطمه حاجی‌آبادی