کلیدواژه‌ها = صادرات/ تجارت/پتانسیل صادراتی دوجانبه/ مصر
بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 78-89

پریسا یعقوبی منظری؛ وجیهه افضلی ابرقویی