کلیدواژه‌ها = هوشمندی/ هوشمندی بازار/ کارکردهای هوشمندی بازار/ کارکرد اطلاعاتی/ کارکرد ارتباطی/ کارکرد اجرایی
بررسی کارکردهای هوشمندی بازار

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-96

هاشم آقازاده؛ مریم خلیل