کلیدواژه‌ها = شش سیگما/ مدیریت پروژه/ مدیریت فرآیند/ نوآوری فناوری/ اکتشاف/ بهره‌برداری
تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 59-71

حسام سعیدی؛ سیده سامیه میرحسینی