کلیدواژه‌ها = آزادی اقتصادی / فساد مالی / داده‌های تابلویی / کشورهای درحال توسعه / ایران