کلیدواژه‌ها = تجارت / سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی / نابرابری درآمدی / خود توضیح با وقفه‌های گسترده / مدل تصحیح خطا
بررسی تأثیر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با رویکرد الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL)

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 69-82

کریم آذربایجانی؛ حسن ملااسمعیلی دهشیری؛ سعید دائی کریم‌زاده