کلیدواژه‌ها = کالاهای خاص / بخش کشاورزی /‌ سازمان جهانی تجارت/ امنیت غذایی / امنیت معیشتی و توسعه روستایی
معرفی متدولوژی تعیین کالاهای خاص بخش کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-17

میترا رحمانی؛ بیتا رحیمی بدر