کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های درونی محصول / ویژگی‌های بیرونی محصول / رضایتمندی مشتری / رقابت / نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی
بررسی رابطه ویژگی‌های درونی و بیرونی محصول با رضایتمندی مشتری

دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 76-89

حمیدرضا رضوانی؛ عاطفه طالب‌نژاد