کلیدواژه‌ها = کالای تجملاتی / ارزش‌های مصرفی / خودرو تجملاتی / بوم‌شناختی مشتریان
بررسی اثر ارزش‌های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی با تحلیلی بر تفاوت بوم‌شناختی مشتری

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 43-56

سیدمسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی