کلیدواژه‌ها = کشورهای همسایه / ترکمنستان / پتانسیل ساده تجاری / مزیت نسبی آشکار شده / شاخص باز بودن تجاری