کلیدواژه‌ها = بهره‌وری / برند / نفرت از برند / صنعت خودرو
اثر پایین بودن بهره‌وری بر انتقام از برند در صنعت خودرو

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 85-98

10.22034/bs.2022.254017

یزدان شیرمحمدی؛ سعید اکبر زاده