کلیدواژه‌ها = تدارکات الکترونیکی / عملکرد / کارایی / رضایت مشتری / بخش‌بندی راهبردی
بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 67-84

10.22034/bs.2022.254025

امین عارفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمدرضا فتحی