کلیدواژه‌ها = بانکداری شرکتی / دیجیتالی شدن / بانکداری شرکتی دیجیتال / بانک‌های تجاری
ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 45-66

10.22034/bs.2022.248891

علیرضا سالک مقدم؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ محمد تقی تقوی فرد