کلیدواژه‌ها = گرایش کارآفرینانه بین‌المللی / شبکه‌های بین‌المللی / عملکرد بین‌المللی / سازمان‌های دانش‌محور