کلیدواژه‌ها = بازاریابی
پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 45-59

سید امید آقامیری؛ عباس بیدگلی


ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع‌های تجاری در کشور

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-100

علیرضا بخشی‌زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی