کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش مشتری
ارائه مدل برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 78-92

فرید احمدی؛ حجت تارزاده؛ سهیلا احمدی