کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین سبز / فشارهای داخلی و خارجی / محرکها / عملکردهای زنجیرهتأمین سبز