کلیدواژه‌ها = مدیریت موجودی / رایانش ابری / سیستم شناسایی خودکار / شناسایی با امواج رادیویی (RFID)
طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری بر اساس تکنولوژی RFID

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 75-91

علی علیزاده زوارم؛ احمد توکلی