کلیدواژه‌ها = "تقاضای بیمه عمروسرمایه گذاری"
تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 52-72

آتوسا گودرزی؛ عبدالناصر کرکه آبادی