نویسنده = سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
بررسی مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 1-10

فریده عسکرپور کبیر؛ حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی