نویسنده = مرتضی ملکی‌مین‌باش‌‍زرگاه
بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 67-84

10.22034/bs.2022.254025

امین عارفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمدرضا فتحی


تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 60-71

مرتضی ملکی‌مین‌باش‌‍زرگاه؛ محبوبه اسدزاده