نویسنده = سیدحمید خدادادحسینی
تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-24

زانیار َشیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ فرشته منصوری موید


ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع‌های تجاری در کشور

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-100

علیرضا بخشی‌زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی