نویسنده = محسن اکبری
تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 93-110

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ ستاره جانی پور؛ سیده صدف وشکائی نژاد


تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 34-44

محسن اکبری؛ سیدحسین آل‌طه؛ پویا صادق‌پور


تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 31-42

محسن اکبری؛ سیدحسن آل‌طه؛ پویا صادق‌پور