نویسنده = حانیه ذاکری نیا
ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 43-56

زهره کاظمی؛ حسین معینی؛ حانیه ذاکری نیا