نویسنده = ندا طهماسبی روشن
تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 116، آذر و دی 1401، صفحه 57-74

10.22034/bs.2022.538702.2378

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری؛ محسن علی زاده ثانی؛ رضا جانی روشن


از زنجیره تأمین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 7-29

ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حیدر میر فخرالدینی؛ سید حبیب الله میر غفوری