نویسنده = طراوت عارف عشقی
بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 82-92

جعفر حقیقت؛ طراوت عارف عشقی؛ ابراهیم جاودان