نویسنده = امین محمدی آلمانی
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 44-57

کامبیز شاهرودی؛ امین محمدی آلمانی؛ امیر پورناصرانی