نویسنده = کامبیز حیدرزاده هنزائی
رفتار خرید وسواسی

دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 90-106

زهرا ظهیری ابیانه؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی